Zoeken binnen
Ma commande (0)
ST_language_technology_AI.jpg

Language technology

"Nalantis" 

Code: ngxjvu

Verschenen in "De Standaard"

Tags:

Artificiële Intelligentie Artificial Intelligence AI IA Intelligence artificielle spraaktechnologie language technology